ANA SAYFA | İLETİŞİM

EGE ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ege Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı
Madde 5- Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin temel amaçları şunlardır:
a) Başta kanser hastaları olmak üzere, tüm palyatif bakıma ihtiyaç duyulan kronik hastalıklara ilişkin bölgesel verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
b) Hasta-hasta yakınları, sağlık çalışanları ve toplumda, palyatif bakım bilinci geliştirerek toplumun yaşam kalitesini yükseltmek,
c) Konuya ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak veya koordine etmek,
ç) Palyatif bakım hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda uygulanması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
d) Palyatif bakıma ilişkin, seminer, kurs, konferans ve kongre düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek,
e) Palyatif bakıma ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek,
f) Epidemiyolojik ve klinik araştırmalar yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek,
g) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.
 

Merkezin Faaliyet Alanları
Madde 6- Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki temel görevleri yerine getirir: 
a) Kanser, Alzheimer gibi palyatif bakım gerektiren kronik hastalıklara ilişkin gerekli mikrobiyolojik, biyokimyasal ve radyolojik laboratuar incelemeleri yapmak,
b) Danışmanlık hizmetleri sunmak,
c) Ağrı destek hizmeti sunmak,
ç) Psikolojik destek hizmeti sunmak,
d) Beslenme danışmanlığı hizmeti sunmak,
e) Hasta ve ailelere eğitim vermek,
f) Ulusal ve uluslar arası Palyatif Bakım Merkezleri ile işbirliğini sağlamak, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar düzenlemek,
g) Güncel bilgilerin ışığı altında, palyatif bakım kılavuzları hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla güncellemek,
h) Epidemiyolojik verileri toplamak analiz etmek, yorumlamak, klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılacak verileri sunuma hazırlamak,
ı) Tıp mensuplarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yapmak,
i) Palyatif bakım gerektiren hastalıklarla ilgili konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek konusunda ilgili birimlere önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görev ve Yetkileri

Madde 7- Merkezin yönetim organları şunlardır:    
a) Müdür,    
b) Merkez Yönetim Kurulu.

Müdür
Madde 8- Merkez Müdürü, Palyatif Bakım konusunda deneyim sahibi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Konsültasyon ve Liyazon BD, Tıbbi Onkoloji BD, Algoloji BD veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Müdür, kısa süreli ayrılmalarda, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet 6 aydan fazla süremez. Vekâletin 6 aydan fazla sürmesi durumunda, Müdürün görevi sona erer.
Müdürün görevden alınmasında veya Müdürün süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün Görev ve Yetkileri
Madde 9- Müdürün Görev ve Yetkileri şunlardır:    

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece sorumlu kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve merkezi temsil etmek,
b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve yönetim kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler gerçekleştirmek,
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmak,
f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.   

Müdür Yardımcısı
Madde 10- Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür Yardımcısının Görevleri
Madde 11- Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil eder.

Yönetim Kurulu
Madde 12- Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dâhil 7 kişiden oluşur. Diğer altı üye merkezin çalışma alanı ile ilgili, palyatif bakım konusunda deneyim sahibi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, Psikiyatri ABD Konsültasyon ve Liyazon BD, Algoloji BD, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Fizik Tedavi Rehabilitasyon ABD, Çocuk Hastalıkları ABD Onkoloji BD, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu öğretim üyeleri arasından ve her bölümünden en fazla 2 üye olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından seçim ve görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır. Oylama isteğe bağlı olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oy eşitliği halinde müdürün oyunun bulunduğu taraf esas alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 13- Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:   

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek,
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,
c) Var olan olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,
ç) Yılsonu faaliyet raporunu görüşmek,
d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak,
e) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak,
f) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak,
g) Merkezin farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektörlüğe sunmak, 
h) Uygun görülmesi halinde Danışma Kurulu oluşturmaktır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı
Madde 14- Merkezin Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Rektör tarafından tahsis edilen kadrolara yapılacak atamalar ile sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Mali Hükümler
Madde 15- Merkezin Madde 16 ve 17’ de belirtilen aynî ve nakdî gelir ve gider unsurlarına ilişkin iş ve işlemlerde Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.    

Madde 16- Merkezin gelirleri şunlardan oluşur:
a) Düzenlenecek eğitim programlarından sağlanan gelirler,
b) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler,
c) Rektörlük bütçesinden ayrılacak ödenekler,
ç) Merkez tarafından yürütülen uygulama-araştırma projelerinden elde edilen gelirler,
d) Döner Sermaye kapsamında yapılan diğer işlerden elde edilen gelirler,
e) Merkeze yapılacak bağışlar ve diğer yardımlar.

Madde 17- Merkezin giderleri şunlardan oluşur:
a) Merkezin fizikî alt yapısını oluşturmak için yapılan harcamalar (makine, teçhizat ve bina yatırımları),
b) Sözleşmeli personel için ödenecek maaş ve ücretler,
c) Eğiticilere ödenecek ücretler,
ç) Merkez personelinin yurt içi ve yurt dışı yolluk, harcırah vb harcamaları,
d) Merkezin uluslararası kuruluşlara üyelik aidatları ve katılım payları,
e) Yayın giderleri,
f) Döner Sermaye çerçevesinde yapılan harcamalar,
g) Posta, telefon taşıma, kırtasiye vb giderler,
h) Bilimsel toplantı, kurs, seminer, iş toplantıları için yapılan harcamalar,
ı) Başarılı çalışmalar yapan öğrencilere ve kişilere verilen ödüller,
i) Sarf malzemeleri, kira giderleri ve hizmet alımı giderleri,
j) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Madde 18- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.    

Yürürlük
Madde 19- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.    

Yürütme
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GÜNCEL

1- Web sitemiz yayındadır. egepalyatif.ege.edu.tr

2- Duyurular eklenecektir.
egepalyatif.ege.edu.tr

Mail: egepalyatif@mail.ege.edu.tr